Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.surien.pl Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
2014, poz. 827).

1. Postanowienia ogólne.

1.  Administratorem sklepu  SURIEN jest TO THE MOON SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Ul. Zamojska 26, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9182177707, REGON: 3889822519, KRS: 0000902050. 
Biłgoraj.
2. Numer rachunku bankowego: 43109025900000000148102024 
3. Adres do korespondencji i przesyłek: SURIEN, ul. Zamojska 26, 23-400 Biłgoraj.
4. Dane do kontaktu: tel. +48 883 439 344. Zakres działalności – wytwórstwo i sprzedaż
wyrobów tekstylnych, handel detaliczny oraz hurtowy.
5. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Surien.pl (zwaną dalej: „Klientem”) może być
wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna .
6. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie SURIEN jest wypełnienie przez Klienta
formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych
w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.
7. Każdy klient składający zamówienie w Sklepie SURIEN jest zobowiązany zapoznać się z
niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu.

2. Oferta
1. Towary oferowane w Sklepie SURIEN są wytwarzane ręcznie w Polsce przez To The Moon spółka z o.o., Ze względu na to, że
produkty wytwarzane są ręcznie, poszczególne egzemplarze mogą nieznacznie różnić się od
siebie. Wszelkie szczegółowe informacje o towarach zamieszczone zostały w ich opisach
dostępnych w Sklepie internetowym SURIEN
2. Sklep Surien zastrzega sobie możliwość sprzedaży produktów w promocyjnej cenie, oraz w ramach promocji może pokryć koszty dostawy zamówionych przez klienta produktów.
3. Wszystkie ceny podawane są w PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w
chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

3. Zamówienia
1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie SURIEN Jest prawidłowe złożenie zamówienia
poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia w sklepie SURIEN
2. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię,
nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę
(nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.
3. Klient po prawidłowym złożeniu Zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za
pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep SURIEN dochodzi do zawarcia
umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sklepem SURIEN
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia realizowane są
w terminie od 1 do 14 dni roboczych od otrzymania wpłaty na konto bankowe sklepu.
7. Sklep SURIEN zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku
wystąpienia błędów na stronie polegających na niewłaściwych informacjach o cenach lub
stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do autentyczności
danych podanych przez Użytkownika w trakcie procesu zamawiania.

4. Płatności
1. Cenę należną Sklepowi SURIEN wraz z innymi należnymi opłatami (w tym opłatami z tytułu
dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie SURIEN
a)
. przedpłata przelewem na konto bankowe o numerze: 43109025900000000148102024  

2. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w pkt 4.2 wpłata nie zostanie zaksięgowana na
rachunku bankowym Sklepu SURIEN, zamówienie zostanie anulowane.

5. Wysyłka
1. Zamówione towary są dostarczane w poniższy sposób:
a. Kurier 18,00 zł
b. Odbiór osobisty – 0 ,00 zł
3. Odbiór osobisty możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod adresem: Ul. Zamojska 26, 23-400 Biłgoraj
4
. Sklep SURIEN nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały
zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o
tym fakcie Sklepu SURIEN lub nieodebrania przesyłki w wyznaczonym terminie.
5
. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela
stan opakowania.
6
. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela
sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.
5. Zwroty

Art. 38 ustawy o prawach konsumenta

Prawo do odstąpienia od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia   jest  rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Ze względu na bardzo dużą ilość kombinacji kolorów i rozmiarów naszych produktów a w szczególności kołderek/narzut ‘BUBBLE’ i poszewek, szyjemy je po zamówieniu klienta, zdjęcia produktów są poglądowe, chyba że w opisie produktu podano inaczej, w związku z tym nie podlegają one zwrotom. 

7. Reklamacje.
1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Surien objęte są gwarancją producenta. Klient ma
prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty wydania towaru.
2. Aby skorzystać z prawa reklamacji, Klient powinien poinformować sklep SURIEN wysyłając
maila na adres: surien.pl@gmail.com
Formularz reklamacji towaru

 Miejscowość, data

Do(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

 Imię, nazwisko

Adres konsumenta

 

 

Reklamacja towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

 

 

Z poważaniem

 

3. Wraz z wydrukowanym formularzem prosimy o odesłanie towaru na adres:  Surien ul. Zamojska 26, 23-400 Biłgoraj
4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to
niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep SURIEN zwróci Klientowi
równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie SURIEN towary do
wyboru.
5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia
reklamacyjnego.
6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne
(rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania
towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, produkty wykonywane na specjalne
zamówienie np. personalizacja, indywidualny wymiar, kolor itp.

7. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które
wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do
zwrotu towaru.

8. Ochrona danych osobowych
W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem
stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” .
1. Administratorem danych osobowych sklepu SURIEN jest TO THE MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
2. Przy składaniu zamówienia Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie
przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówienia celu realizacji
umowy sprzedaży, przy ewentualnym zwrocie / wymianie / reklamacji towaru. (Dz. U. 2014, poz.
1182 z późn. zm.).
2. Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) TO THE MOON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jako administrator sklepu SURIEN i 
danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu korzystania z
usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy
(rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Klienta, wyjaśnienia
okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.
3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3 powyżej jest dobrowolne, jednak brak tych danych
uniemożliwia złożenie zamówienia.

 

 

9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy
prawa polskiego.
2. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji
Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod
adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na
adres e-mail surien.pl@gmail.com s